ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ ไฟฟ้ากำลัง

Electrical and Communication Electrical       

บริการออกแบบระบบไฟฟ้า

และสื่อสารประกอบด้วย

Electrical and communication design

services are,but not limited to.

 
 • ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
 • ระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
 • ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรวจฉุกเฉิน
 • ระบบการจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลังย่อย
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ
 • ไฟฟ้าแสงสว่างนอกอาคาร
 • ระบบสายดินและล่อฟ้า
 • High voltage and substation
 • Electrical power and distribution 
 • Standby power and distribution 
 • Uninterruptible power supply
 • Lighting and small power
 • Emergency lighting and fire exit light 
 • Landscape lighting
 • Grounding, lighting protection

 ระบบสื่อสาร

Communication 

ระบบสื่อสาร

Communication 
 
 • ระบบโทรศัพท์
 • ระบบสัญญาณทีวี
 • ระบบประกาศกระจายเสียง
 • ระบบสายโครงข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบสายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ระบบบริหารอาคาร
 • Telephone cabling
 • MATV 
 • Public address and paqing
 • Computer (LAN) cabling
 • Internet service cabling
 • Building Management System(BMS)

 ระบบรักษาความปลอดภัย

Security

 ระบบรักษาความปลอดภัย

Security 
 
 • ระบบตรวจจับ และเตือนไฟไหม้
 • ระบบกล้องวงจรปิด
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • Fire detection and alarm system
 • CCTV 
 • Access control 

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Air Conditioning and Ventilation 

บริการออกแบบระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ ประกอบด้วย

HVAC design services are,

but not limited to.

 
 • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • ระบบอัดอากาศสำหรับบันได และโถงลิฟตดับเพลิง
 • ระบบระบายควัน
 • ระบบดูดควันครัว
 • Air conditioning and ventilation 
 • Pressurizing fan for fire escape stairs & fireman lift lobby
 • Smoke exhaust 
 • Kitchen exhaust

 ระบบสุขาภิบาล

Plumbing 

บริการออกแบบระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย

 

Plumbing design services are,

but not limited to.

 
 • ระบบน้ำประปา
 • ระบบน้ำร้อน
 • ระบบระบายน้ำเสีย
 • ระบบบำบัดน้ำใช้
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบรวบรวมและระบายน้ำฝน
 • ระบบระบายน้ำโครงการ
 • ระบบรดน้ำต้นไม้
 • Cold water supply
 • Hot water supply
 • Soil, waste & vent piping
 • Water treatment
 • Wastewater treatment 
 • Rain water collection and drain
 • Site drainage
 • Irrigation water supply

 ระบบดับเพลิง

Fire Protection

 บริการออกแบบระบบดับเพลิง ประกอบด้วย

Fire Protection design services are, but not limited to.
 
 • ระบบสำรองน้ำ และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิง
 • ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง
 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงเคลื่อนที่
 • Fire water supply and fire pump
 • Fire stand pipe
 • Fire hydrant and hose cabinet
 • Water sprinkler system
 • Portable fire extinguisher
Go to top