ศึกษาวางแผนและออกแบบ

Planning and Design

 ศึกษาวางแผนและออกแบบโครงการ

Master planning and design

  
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบระบายน้ำ
 • ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบเก็บขนแลพกำจัดขยะ
 • ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา
 • ระบบถนนและทางเท้า
 • อาคาร
 • Electric city
 • Storm drain
 • Wastewate collection, treatment
 • Solid Waste management
 • Water supply
 • Road and pathway
 • Buildings

ศึกษาวางแผนและพัฒนาชุมชน

  Sustainable Development                  

ศึกษาวางแผนและพัฒนาชุมชนเมืองพื่อความยั่งยืนในทุกๆด้าน

Master planning for sustainabletown development

 
 •  กายภาพ
 •  สิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจ
 • สังคม
 • การปกครองและการบริหาร
 • Physical
 • Environment
 • Econnomic
 • Social
 • Management
Go to top